Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Διαγώνισμα Χημείας ΚΕΦ 4.1-4.3


Θ Ε Μ Α  A

A1.  Σε 196 g H3PO4   (A r: Η=1, P=31, O=16)  περιέχονται:
α. 4NA άτομα Ο
β.  16ΝA  άτομα συνολικά
γ. 31 g P
δ. 3 moℓ ατόμων Η
(Μονάδες 5)
A2.  Ποια από τις παρακάτω ποσότητες ζυγίζει περισσότερα γραμμάρια; (Ar: O=16, C=12, H=1)
       α.  5,6 L CO2  σε STP
       β.  3,01×1023 μόρια υδρογόνου
       γ.  2 moℓ μορίων Ο3      
       δ.  7ΝΑ  άτομα C
(Μονάδες 5)
A3. Υδατικό διάλυμα NaOH (Μr=40)  5,2 % w/v και πυκνότητας 1,04 g/mL έχει:
       α. συγκέντρωση 5Μ
       β. περιεκτικότητα 1,3 % w/w
       γ. συγκέντρωση 5,2Μ
       δ. περιεκτικότητα 5 % w/w
 (Μονάδες 5)
Α4. Για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση 500 mL υδατικού διαλύματος ΗΝΟ3 από 1Μ  σε 2Μ  είναι δυνατόν:
      α. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1Μ.
      β. Να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, 1 moℓ HNO3.
      γ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1,5Μ.
      δ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 3Μ.

(Μονάδες 5)
A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. 2  moℓ στερεού Fe έχουν όγκο 44,8 L σε STP.
β.  1 μόριο NH3 περιέχει 3ΝΑ άτομα H  και ΝΑ άτομα Ν.
γ.  Σύμφωνα με την υπόθεση Αvogadro, 10 L  CO2 περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με 10 L  CO στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
δ.  H μάζα 1 ατόμου  12C σε g oρίζεται ως 1 amu.
ε.  1 moℓ αυγά είναι 6,02×1023 αυγά.
(Μονάδες 5)

Εκφώνηση-Απαντήσεις.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου